SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

En viktig bro til Europa er åpnet

– Kunnskapskontoret i Brussel vil bli en viktig bro til Europa, sa statssekretær Bjørn Haugstad da han sto for den offisielle åpningen av NorCore i Brussel.

Av: Runo Isaksen.

Publisert: 09.12.2016

Arvid Hallén, Gro Tjore Mona Skaret, Jens Nymand Christensen, Oda Helen Sletnes, Bjørn Haugstad, Ruxandra Draghia-Akli.

Storfin deltakelse på åpningen av kunnskapskontoret: Arvid Hallén (adm. direktør i Forskningsrådet), Gro Tjore (ass. direktør i SIU), Mona Skaret (direktør for vekstkraftige bedrifter og klynger, Innovasjon Norge), Jens Nymand Christensen (visedirektør for utdanning og kultur, Europakommisjonen), Oda Helen Sletnes (Norges ambassadør til EU), Bjørn Haugstad (statssekretær i Kunnskapsdepartementet) og Ruxandra Draghia-Akli (visedirektør for forskning og innovasjon, Europakommisjonen)

Norges kunnskapskontor i Brussel, sier vi på norsk. På engelsk: NorCore (Norwegian contact office for research, innovation and education). I går var den offisielle åpningen, med over 100 gjester fra inn- og utland samlet i Brussel.

– Norsk utdanningssektor er ikke god nok til å utnytte mulighetene som ligger i Erasmus+ og Horisont 2020, og til å se disse to ordningene i sammenheng, sa Haugstad i intervju med SIU før åpningen.

Kontakten blir bedre

Han mente at det ikke er nok å ha et godt prosjekt for å lykkes. Du må også vite hvordan du skal skrive en søknad som skiller seg ut i mengden av andre gode søknader fra hele Europa.

– Dessuten trenger du å vite hvordan ting fungerer her i Brussel. Der kommer NorCore inn. Å samle Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIU under samme tak her, er et grep for å øke norsk deltakelse i europeiske samarbeidsprogammer. Og for å knytte de tre sektorene tettere sammen, sa Haugstad, som er statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Ragnhild Solvi Berg

Ragnhild Solvi Berg representerer SIU i det nyåpnede kunnskapskontoret i Brussel. (Alle foto: Runo Isaksen/SIU)

Viktig i disse tider

Statssekretæren håper at kontoret kan være med på å senke terskelen og gjøre det lettere å nå fram også for miljøer som i utgangspunktet bare er litt motivert for europeisk samarbeid.

– I disse tider med Brexit og økt populisme i mange europeiske land, er det viktig å si tydelig fra om at Norge ser på samarbeid med EU generelt, og innen utdanning, forskning og innovasjon spesielt, som veldig viktig. Vi i Norge får mye igjen for slikt samarbeid, understrekte Haugstad.

Et annet mål med NoCore er å kunne delta mer aktivt i utviklingen av framtidige, europeiske programmer og politiske initiativ.

Myteknusing trengs

Kontoret, som ligger nært Europaparlamentet i Brussel, skal blant annet være en ressurs for tilreisende fra Norge, det være seg kommuner, fylker, utdanningsinstitusjoner, bedrifter eller andre.

– Vi kan arrangere møter, finne foredragsholdere, skaffe møterom og legge praktisk til rette på andre måter. Vi kan hjelpe til med å skaffe informasjon og opprette kontakt med relevante aktører her i Brussel. Vi er fleksible og kan ordne mye, sier Ragnhild Solvi Berg, som representerer SIU i kunnskapskontoret.

Hun kommer fra stillingen som nasjonal ekspert i Europakommisjonens generaldirektorat for utdanning og kultur, hvor hun har jobbet i de siste seks årene. Før det jobbet hun hos SIU i Bergen.

– Mange kjenner Erasmus+ kun som et program for studentutveksling. Så det er en del myteknusing som må gjøres også. Å få fram hvor mye slags samarbeid som er mulig å få til i Erasmus+, deriblant prosjekter som inkluderer samarbeid mellom og utdanning og forskning eller arbeids- og næringsliv.

Mona Skaret, Gro Tjore, Arvid Hallén

I sin tale omtalte SIUs Gro Tjore (i midten) de tre samarbeidspartnerne på kunnskapskontoret som «de tre musketerer», og viste til slagordet deres: «Én for alle, alle for én.» Til venstre Mona Skaret fra Innovasjon Norge, til høyre Arvid Hallén fra Forskningsrådet.

Kunnskap er nøkkelen

I sin åpningstale la statssekretæren vekt på at et skifte i norsk økonomi må til. Og at kunnskap, utdanning og innovasjon er nøkkelen til suksess i dette skiftet. 

– Vårt mål er å utvikle verdensledende akademiske miljøer og gjøre Norge til et av de mest innovative land i verden. Dette kan vi ikke få til i isolasjon. Vi trenger å samarbeide med ledende europeiske land for å heve kvaliteten og relevansen på utdanning, forskning og innovasjon, sa Bjørn Haugstad.

Erlend Alfnes

Erlend Alfnes, førsteamanuensis på NTNU, fortalte om EUROLEAN+, et stort Erasmus+- partnerskap som han leder, med partnere i flere europeiske land.

Fakta

Norges kunnskapskontor i Brussel (NorCore) er opprettet av SIU, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Målet er blant annet å styrke norsk deltakelse i EU-programmene og å styrke norsk påvirkning overfor EU.

NorCore holder til i Rue du Trône 98. Her jobber Ragnhild Solvi Berg (SIU), Yngve Joseph Foss (Forskningsrådet) og Mathias Aguierre Havgar (Innovasjon Norge).