SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Diku satser på Senter for fremragende utdanning

1. januar 2019 overtar Diku ansvaret for ordningen Senter for fremragende utdanning. Ordningen inngår som en viktig del av den nasjonale arenaen for kvalitet i høyere utdanning.

Av: Runo Isaksen.

Publisert: 19.10.2018

– Vi ser fram til godt og fruktbart samarbeid med SFU-ene og sektoren for øvrig, og til å utvikle ordningen videre, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Senter for fremragende utdanning (SFU) er en prestisjeordning for utdanning som ble opprettet i 2010. Det finnes nå åtte SFU-er. NOKUT har forvaltet ordningen siden 2010. Fra 2019 forvaltes den av Diku.

Harald Nybølet

Diku-direktør Harald Nybølet ser fram til å utvikle SFU-ordningen videre. (Foto: Diku)

Trolig ny utlysning i 2019

Den nasjonale arenaen for kvalitet i høyere utdanning styrkes med 25 millioner i regjeringens framlegg til statsbudsjett. Hvis budsjettet går gjennom i Stortinget, ligger det an til en ny utlysning i SFU-ordningen i 2019.

– Dette er et positivt signal om at regjeringen vil prioritere kvalitetsutvikling i høyere utdanning, og vi forventer en markert økning i bevilgningene til kvalitetsarbeid i årene som kommer, sier Nybølet.

Spydspiss for kvalitet

Han omtaler SFU-ordningen som en spydspiss i arbeidet for å styrke kvaliteten i høyere utdanning.

Nybølet viser til at Dikus mandat er å bidra til kvalitetsutvikling i norsk utdanning gjennom en rekke insentivordninger, både nasjonale og internasjonale.

– SFU er en veldrevet og prestisjetung ordning for å belønne og heve utdanningskvalitet. Vårt arbeid vil bygge på det solide arbeidet som NOKUT har gjort med å bygge opp og utvikle ordningen, og med tett faglig oppfølging av sentrene. I tillegg bygger vi på vår mangeårige erfaring med å forvalte ulike ordninger med kvalitetsutvikling som mål, sier Nybølet.

Senter for fremragende utdanning (SFU)

Status som Senter for fremragende utdanning (SFU)  tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon.

SFU-status tildeles for fem år med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering.