SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Brexit: Hvordan bør norsk utdanningssektor forholde seg til Storbritannia?

Storbritannia går etter planen ut av EU senest 29. mars 2019. Det er knyttet stor usikkerhet til hva utfallet av forhandlingene mellom Storbritannia og EU blir, men dette er Dikus hovedbudskap til norsk utdanningssektor.

Av: Runo Isaksen.

Publisert: 16.01.2019

Diku forventer at pågående prosjekter og innvilgede søknader kan gjennomføres som planlagt.

For søkere i 2019 viser vi til utlysningsteksten og forutsetningen om at søknadene må oppfylle minimumskriteriene for hele tildelingsperioden.

Diku vil holde sektoren løpende orientert om konsekvensene av Brexit for Erasmus+.

Erasmus-logo_960pxl

Hovedtiltak 1 – Mobilitet

Som hovedregel gjelder vårt generelle budskap (se ovenfor).

  • Det er fortsatt sannsynlig at Storbritannia fortsetter å delta i Erasmus+ ut programperioden (altså ut 2020), men dette forutsetter at EU og Storbritannia kommer til en avtale.
  • Til tross for at søknadsfristen i Erasmus+ er før Brexit, er det fortsatt uavklart om det vil være tillatt å gjennomføre mobilitet til Storbritannia. Dette gjelder både tiltak hvor vertsinstitusjoner/reisemål er bestemt i søknaden (KA101, KA102 og KA104) og tiltak hvor dette ikke er spesifisert i søknaden (KA103). Det er derfor ikke sikkert at disse reisene kan gjennomføres.
  • Diku oppfordrer utdanningssektoren til å styrke samarbeidsaktiviteter med andre Erasmus+-programland enn Storbritannia.
  • Diku forventer at andre Erasmus+-programland vil søke å erstatte aktiviteter i Storbritannia med andre samarbeidsland. Vi oppfordrer derfor sektoren for å legge til rette for å ta imot flere ansatte, lærlinger og studenter gjennom Erasmus+.
  • Det er uavklart om det blir mulig å søke om mobilitet til Storbritannia i 2020.

Hovedtiltak 2 – Samarbeid

Som hovedregel gjelder vårt generelle budskap (se ovenfor).

Spesielt for Strategiske partnerskap:

  • Brexit kan i særlig grad få konsekvenser for prosjekter som kun oppfyller minimumskravet til antall deltakende programland.
  • Strategiske partnerskap stiller krav om deltagelse av minst tre organisasjoner fra minst tre programland. På bakgrunn av Brexit oppfordrer vi norske søkere som planlegger å samarbeide med Storbritannia om å inkludere minst fire programland i sine søknader for å sikre at minimumskravet er oppfylt.
  • Det er uavklart om Storbritannia vil ha status som programland i 2020. Vi oppfordrer sektoren til å styrke samarbeidet med andre europeiske partnere i forkant av neste års utlysning.

Spesielt for Kapasitetsbygging og European Universities:

  • Det er fare for at Brexit innebærer at Storbritannia ikke kan ta del i søknader til utlysningen i 2020. I årets utlysning (2019) er Storbritannia med. Samtidig understreker utlysningen at søknader må oppfylle kravene for hele tildelingsperioden.

Hovedtiltak 3 – Policy

Dette tiltaket har utlysninger med ulike frister i 2019, og flere av disse er etter 29. mars. Utlysningene er rettet mot programland og kandidatland til EU.

  • Storbritannias status som programland etter 29. mars 2019 er uavklart. Diku anbefaler norske søkere til hovedtiltak 3 om å ta hensyn til at Storbritannia potensielt kan bli en ugyldig partner når de vurderer sammensetningen av partnerskap innenfor dette tiltaket.

Les også: Nordmann midt oppi Brexit-forhandlingene.

Oppdateringer

19.02.2019 
European University Association og Universities UK har gitt ut et notat med råd om hvordan institusjonene kan forberede seg på en eventuell «no deal»:
https://www.eua.eu/resources/publications/817:brexit-how-universities-can-prepare-for-a-no-deal-scenario.html 

30.01.2019
Europakommisjonens forslag til tiltak for bl.a. å sikre studenter som allerede er på utveksling, dersom «no deal» inntreffer: 
europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_en.htm 

31.01.2019
Spørsmål og svar om Europakommisjonens forslag til løsning for påbegynte utvekslingsopphold:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/brexit-protecting-learners-ongoing-erasmus-mobility-exchanges_en