SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Nytt partnerskapsprogram med universiteter i utviklingsland

Regjeringen foreslår å innføre et ny partnerskapsprogram for samarbeid med universiteter i land i Sør. Norske universiteter og høyskoler inviteres med på arbeidet med å utforme ordningen.

Av: Runo Isaksen.

Publisert: 21.10.2015

Bjørn Haugstad

– Målet er å legge til rette for bedre samarbeid med utviklingsland om utdanning og forskning, sier statssekretær Bjørn Haugstad. (Foto: Marte Garmann)

I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å omprioritere midlene som i dag brukes på kvoteordningen. Kvoteordningen innebærer at studenter fra utviklingsland og Øst-Europa kan få støtte av Lånekassen for å ta en grad ved norske læresteder.

Les mer om partnerskapsprogrammet med universiteter i utviklingsland.

Skal samarbeide tettere

– Selv om mange universiteter og høyskoler jobber godt med dagens kvoteordning, fungerer den ikke godt nok som helhet. Vi foreslår derfor å vri bruken av disse midlene over til mer treffsikre ordninger. Målet er å legge til rette for bedre samarbeid med utviklingsland om utdanning og forskning, sier Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Som alternativ foreslår regjeringen blant annet et partnerskapsprogram for samarbeid med universiteter i utviklingsland, tuftet på felles faglige interesser.

– Det nye partnerskapsprogrammet har som mål at norske og utenlandske universiteter skal samarbeide tettere, og på den måten bidra til å bygge kapasitet i utviklingsland. Gjennom et tettere samarbeid mellom institusjoner kan vi bidra til å styrke det faglige samarbeidet, der utveksling av studenter er ett av flere virkemidler, sier Haugstad.

Midler lyses ut i 2016

I 2016 vil om lag ni millioner kroner stilles til disposisjon for programmet. Beløpet vil stige i takt med at kvoteordningen fases ut. I 2020 vil den samlede bevilgningen utgjøre om lag 52 millioner årlig.

Mens hovedprinsippene for det nye programmet ligger klare, gjenstår det å utforme det mer detaljerte innholdet i løpet av høsten. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) får i oppgave å administrere det nye programmet og vil trekke norske universiteter og høyskoler inn i det forberedende arbeidet.

Forutsatt at Stortinget slutter opp om forslaget, vil midler bli lyst ut så tidlig som mulig i 2016, slik at programmet trer i kraft i løpet av studieåret 2016-2017.

– Vi vet at mange universiteter og høyskoler samarbeider godt med land i Sør. Det nye programmet vil være et godt virkemiddel for å utvikle samarbeidet og fremdeles motta mange studenter til Norge, sier konstituert direktør ved SIU, Gro Tjore.

Stor kunnskapsproduksjon

Regjeringen vil også flytte midler fra kvoteordningen til en ny strategi for å styrke høyere utdannings- og forskningssamarbeidet med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika. Bortsett fra Japan er alle disse landene omfattet av dagens kvoteordning.

– Dette er land som står for en stadig større del av verdens kunnskapsproduksjon, og det er viktig at Norge og norske institusjoner knytter tettere bånd til dem, sier Bjørn Haugstad.

– SIU legger vekt på å komme ut med mer informasjon om det nye programmet så snart det lar seg gjøre, sier Gro Tjore.

Les også nyhetssak med statsråd Torbjørn Røe Isaksen, 28. oktober 2015: Bedre samarbeid med utviklingsland

Les også: Ny strategi: Samarbeid med viktige kunnskapsnasjoner

Les også: Statsbudsjettet om internasjonalisering av utdanning

Partnerskapsprogram med universiteter i utviklingsland