SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Nitten miljøer får de første INTPART-midlene

Fremragende utdannings- og forskningsmiljøer fra hele landet med samarbeidspartnere fra hele verden har nådd frem i konkurransen om 70 millioner i den første INTPART-utlysningen.

Av: Runo Isaksen og Geir Aas.

Publisert: 12.10.2015

Gro Tjore

– Norske studenter vil få veiledning og undervisning fra forskere fra verdensledende universiteter, sier Gro Tjore, konstituert direktør på SIU.

Programmet «Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning» (INTPART) er etablert av Forskningsrådet og SIU, og hadde første utlysning våren 2015.

Det ble utlyst midler til treårige prosjekter, og det kom inn 47 søknader.

Nitten av miljøene får støtte. Se listen over miljøene her.

INTPART styrkes

– Vi er meget fornøyd med resultatene av den første utlysningen og at Kunnskapsdepartementet ser verdien av å styrke ordningen ytterligere, som foreslått i statsbudsjettet for 2016, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

En styrking av INTPART på 13 millioner, som signalisert gjennom statsbudsjettet, legger et godt grunnlag for regelmessige utlysninger i årene fremover, mener Hallén.

Høy kvalitet

– SIU er tilfreds med at det kom inn en stor mengde søknader av høy kvalitet. Partnerskapene som nå har fått innvilget midler gjennom INTPART, legger til rette for god kobling mellom utdanning og forskning. Partnerskapene inkluderer ph.d.- og masterstudenter i samarbeid mellom de aller beste fagmiljøene på sine felt. Norske studenter vil få veiledning og undervisning fra forskere fra verdensledende universiteter, sier Gro Tjore, konstituert direktør på SIU.

– Vi ser fram til å arbeide videre med INTPART og er spesielt glade for at regjeringen legger til rette for ytterligere satsing på programmet i statsbudsjettet for 2016, legger hun til.

Stor spennvidde

Arvid Hallén

Forskningsrådets Arvid Hallén er meget fornøyd med resultatene av den første utlysningen.

Alle de åtte prioriterte landene utenfor EU/EØS er med. Nord-Amerika dominerer i antall.

De fleste partnerskapene er videreutvikling og styrking av etablerte samarbeidskonstellasjoner. Det er stor tematisk spennvidde: Fra lingvistikk og økonomi til nanoteknologi, medisin og karbonfangst. Spennvidden er stor også i verdikjeden, fra ren grunnforskning til konkrete næringsrelevante aktiviteter.

– Vi tar med oss erfaringene fra den første utlysningsrunden og jobber med videreutvikling av ordningen frem mot neste utlysning, sier INTPART-koordinator i Forskningsrådet, Merethe Sandberg Moe.

Det legges opp til årlige utlysninger framover. Den neste utlysningen er planlagt til våren 2016, med søknadsfrist i mai.

Fakta

  • «Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning» (INTPART) skal bidra til langsiktige partnerskap mellom norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner og fremragende fagmiljøer og institusjoner i prioriterte land utenfor EU/EØS, med særlig vekt på kobling mellom utdanning og forskning, og med næringsliv hvis relevant.
  • INTPART skal bidra til å gjøre norske fagmiljøer verdensledende. Den første utlysningen rettet seg mot senterordninger (SFF, SFI, SFU, FME, NCE/GCE).