SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

EØS-midlene har styrket samarbeidet med mottakerlandene

En uavhengig evaluering viser at EØS-midlene er et effektivt virkemiddel for å styrke forbindelsene mellom Norge og de europeiske mottakerlandene.

Av: Andreas Kjeldsberg Pihl.

Publisert: 29.08.2016

Det danske rådgivingsselskapet COWI A/S har vurdert i hvilken grad og på hvilken måte målsettingen om styrket bilateralt samarbeid er oppnådd per i dag. Rapporten tar for seg fire programområder og fem mottakerland.

Stipendprogrammene, som skal gi økt utveksling av studenter og ansatte og styrke institusjonelt samarbeid i høyere utdanning, er et av områdene som er vurdert. På dette området fungerer Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) som kontaktpunkt mellom utdanningsinstitusjonene i Norge og mottakerlandene.

>> Generell informasjon om EØS-stipendprogrammene

Hovedkonklusjonen i rapporten er at tiltakene i hovedsak har virket etter intensjonene. 72 prosent av de spurte svarer at de norske støtteprogrammene har styrket bilaterale relasjoner i høy eller svært høy grad. For stipendprogrammene er det blant annet kommet svært positive tilbakemeldinger på kontaktpunktenes rolle og innsats.

Av utfordringer nevnes særlig ulike regler og rutiner i de involverte landene, forsinkelser med hensyn til igangsetting i noen land, samt en del utfordrende administrative rutiner knyttet til både prosjektplanlegging og rapportering.

Rapporten viser også til at giverlandenes størrelse i forhold til mottakerlandene kan gjøre det vanskelig å finne partnere, men her har programmet likevel svært gode resultater å vise til. Mange av institusjonene i høyere utdanning samt en rekke skoler har deltatt i ulike sammenhenger.

>> Last ned rapporten: Evaluering av bilateralt samarbeid under EØS-midlene

Fortsatt åpne utlysninger

Den nåværende programperioden går mot slutten, men fortsatt kan utdanningsinstitusjoner i tre mottakerland – Bulgaria, Romania og Ungarn – søke støtte til tiltak for å styrke bilaterale relasjoner med institusjoner i Norge.