SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

En lærer i samtale med fire elever

Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler

Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler skal belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Prestisjepris til Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet vant utdanningskvalitetsprisen 2018 med "Robotisering av læringsarena – operasjonalisering a...

Publisert: 14.11.2018

Statutter

Statutter for utdanningskvalitetsprisen for fagskoler

§ 1 Formål

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning, samt stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

§ 2 Innledende bestemmelser

Utdanningskvalitetsprisen er på 1 million kroner. Prisen forvaltes av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og deles ut av politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet. Prisen kan deles på flere tiltak og kan ikke tildeles enkeltpersoner. Dersom det et år ikke er en verdig prisvinner, overføres midlene til neste års pris.

Fagskolen, ved institusjonens styre, kan nominere ett tiltak ved egen institusjon.

Nominasjonene vurderes av en jury oppnevnt av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Retningslinjer for juryens arbeid finnes i § 5.

Vinneren er forpliktet til å stille til presentasjon av tiltaket på én arena definert av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

§ 3 Kriterier

Tiltaket skal stimulere til oppdatert og yrkesrettet fagskoleutdanning.
Tiltaket skal bidra vesentlig til utvikling og forbedring av studentenes læringsutbytte.
Tiltaket skal gjennomføres i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og arbeidsliv.
Tiltaket skal være velorganisert og basert på systematisk innhentet informasjon.
Tiltaket skal ha overføringsverdi til annen fagskoleutdanning.

§ 4 Krav til nominasjonen

Nominasjonen må vise hvordan tiltaket oppfyller kriteriene ovenfor. Den skal inneholde beskrivelse, vurdering og dokumentasjon av tiltaket og oppnådde resultater.

Nominasjonen skal utformes i samsvar med til Senter for internasjonalisering av utdannings mal for nominasjoner.

§ 5 Juryens sammensetning og mandat

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) oppnevner en jury med erfaringer fra og kjennskap til fagskoleutdanningen nasjonalt og internasjonalt og med studentrepresentasjon. Juryen skal bestå av minimum 4 medlemmer.

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) skal oppnevne én juryleder blant de jurymedlemmene. Jurylederen skal være tilknyttet en institusjon utenfor Norge. Ved stemmelikhet har jurylederen dobbeltstemme.
Juryen skal vurdere alle de nominerte tiltakene etter kriteriene i § 3. Juryen skal kåre en eller flere vinnere og gi en skriftlig begrunnelse for sin beslutning.

Habilitetsreglene etter forvaltningsloven gjelder for jurymedlemmenes arbeid. Dersom et tiltak ved et jurymedlems egen institusjon er nominert, skal vedkommende tre ut av diskusjonen når dette tiltaket diskuteres.

Senter for internasjonalisering av utdanning er sekretariat for juryens arbeid.

Vinner 2017 utdanningskvalitetsprisen for fagskoler

Fagskolen i Vestfold: Pilotprosjekt "Elektrotekniker"-studie for Nelfo

Pilotprosjektet Elektroteknikerstudiet er historiens første vinner av Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler. Tiltaket skal sørge for at elektromontører blir værende lenger i jobb gjennom etterutdanning. Elektroteknikerstudiet er et samarbeid mellom NHO ved landsforeningen Nelfo, avdeling Buskerud, og Fagskolen Vestfold.

Ni nominasjoner ble mottatt, med stor faglig spredning, fordelt på ni institusjoner.

Les mer om Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler 2017 - nominasjoner og begrunnelser (NOKUT)

Kontakt

Margareth Haukås

margareth.haukas@diku.no

T: +47 96 90 75 15