SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Hvorfor samarbeide internasjonalt

Hvorfor samarbeide internasjonalt

Det er flere begrunnelser for internasjonalisering og internasjonalt samarbeid. For det første er det slått fast i St.meld. nr. 14 (2008-2009)Innst. S. nr. 202 (2008-2009) at alle i norsk skole skal få ta del i internasjonalt relevant fagkunnskap og samtidig lære om språk og kultur.

Prestisjepris til Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet vant utdanningskvalitetsprisen 2018 med "Robotisering av læringsarena – operasjonalisering a...

Publisert: 14.11.2018

Den politiske og faglige begrunnelsen for disse målene om internasjonalisering er at kunnskap er internasjonal, og at verken det gode samfunn eller skolen kan utvikle seg uten å ta inn over seg det som skjer faglig, politisk og kulturelt i resten av verden. Dette dreier seg både om kunnskap om organisering av skolen og faglig kunnskap om alt fra samfunnsforhold til fysikk.

Utover den politiske og formelle begrunnelsen for at fagskolene og opplæring skal drive med internasjonalisering, er det flere indre motivasjonsfaktorer som SIU ønsker å framheve. Internasjonalisering og internasjonalt samarbeid er en stor inspirasjon og motivasjon i faglig og organisasjonsmessig utvikling ved mange fagskoler.

Internasjonalisering bidrar til:

Kunnskap om språk og kultur

Internasjonalt samarbeid bidrar til kulturell og språklig kompetanse. Kunnskap om og ferdigheter i fremmedspråk er viktig, spesielt for et lite land med en åpen økonomi.

Pedagogisk utvikling

Internasjonalt samarbeid gir nye perspektiver på undervisningsmetoder og organiseringen av arbeidet i skole og opplæring.

Læringsmotivasjon

For mange kan en internasjonal erfaring gjennom utveksling, studiebesøk eller kontakt via informasjons- og kommunikasjonsteknologi være en stor inspirasjon og motivasjon for å fortsette læringen hjemme.

Verdier og internasjonalt medansvar

Et annet perspektiv som kan trekkes fram er at internasjonalt samarbeid ofte kan bidra til refleksjon rundt grunnleggende demokratiske verdier og menneskerettigheter. Å se seg selv og sin situasjon i relasjon til andre virker både utfordrende og utviklende.