SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Lærling i arbeid

Strategiske partnerskap

Strategiske partnerskap har som mål å utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som jobber med fag- og yrkesopplæring i Europa.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Forberedende besøk

Forberedende besøk er et tiltak som skal bidra til at institusjoner innenfor grunnopplæringen skal bli i stand til å sende inn en prosjektsøknad til Erasmus+. Midlene skal brukes til å besøke én eller flere potensielle samarbeidsinstitusjoner i Europa, for å forberede eller utvikle prosjektsøknader til Erasmus+ Mobilitet (KA1) eller Strategiske partnerskap (KA2).

Søknadsfrist 

Dere kan søke om støtte til Forberedende besøk når som helst – evaluering av søknader gjøres kontinuerlig. Vær oppmerksom på at søknaden må sendes inn før besøket skal gjennomføres og vi oppfordrer dere til å sende inn søknaden senest én måned før planlagt reise. Besøket må være gjennomført før påfølgende søknadsfrist for Erasmus+ Mobilitet (KA1)/Strategiske partnerskap (KA2).

Forberedende besøk knyttet til søknadsrunden 2019 for Strategiske partnerskap (KA2), må være gjennomført før 21. mars 2019. 

Hvem kan søke?

Norske institusjoner rettet mot grunnopplæringen: Barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, fagskoler, voksenopplærings-organisasjoner, skoleeiere, lærerutdanningsinstitusjoner.

Hva kan vi få støtte til?

1) Forberede eller utvikle prosjektsøknad til Erasmus+ Mobilitet (KA1)

Dere kan få støtte til å besøke potensielle samarbeidsorganisasjoner for å forberede eller utvikle prosjektsøknad knyttet til skole (KA101) fag- og yrkesopplæring (KA102) eller voksnes læring (KA104). Dere kan planlegge hospiterings- eller undervisningsopphold for tilsatte i skole, voksnes læring og fag- og yrkesopplæring og planlegge mobilitetsopphold for elever/lærlingen i fag- og yrkesopplæring. 

2) Forberede eller utvikle prosjektsøknader til Strategiske partnerskap (KA2)

Dere kan få støtte til å besøke potensielle samarbeidsorganisasjoner for å forberede eller utvikle prosjektsøknad knyttet til skole (KA201 og skoleutvekslingspartnerskap KA229), fag- og yrkesopplæring (KA202) eller voksnes læring (KA204).

Støttebeløp

Dere kan søke om tilskudd til reise og opphold for én eller to personer. Det kan gis støtte til to personer når minst én av de reisende er fra institusjonens ledelse eller er internasjonal koordinator.

Tilskuddet gis som sekkebeløp på NOK 5 000 per person. Tilskuddet utbetales etter at besøket er gjennomført, og rapport er levert og godkjent. Diku kan gi ekstra midler for å tilrettelegge for deltakere med funksjonshemming. Støtten til slik tilretteleggelse blir basert på reelle utgifter og må begrunnes i søknaden.

Hvordan søke?

Søknaden sendes gjennom Espresso, som er Dikus online-system for søknader og rapportering. 

Søknaden skal gi informasjon om hvilken type prosjekt man ønsker å utvikle (KA1 eller KA2), og hvilke tema man ønsker å samarbeide om. Søknaden må også presentere et utkast til program for møtet. Det må være avklart på forhånd hvem som skal reise.

Søknadsbehandling 

Søknadene blir behandlet fortløpende. Diku prioriterer institusjoner som ikke har mottatt midler til Erasmus+ prosjektsamarbeid eller Forberedende besøk tidligere, men alle søknader vil bli vurdert.

Søknadsvurderingen blir basert på Dikus prioriteringer og hvor godt innholdet i søknadene samsvarer med mål og prioriteringer i Erasmus+.

Diku forbeholder seg retten til å gjøre endringer i søknadenes budsjett.

For søknader som innvilges, gjelder Dikus standardbetingelser for Forberedende besøk.  Diku forbeholder seg retten til å gjøre endringer i standardbetingelsene.

Dikus klagereglement finnes tilgjengelig på www.diku.no/.

Rapportering og utbetaling av midler

Senest 30 dager etter at det Forberedende besøket er gjennomført, skal institusjonen sende inn en kort rapport til Diku i «Espresso». Besøket må dokumenteres ved bekreftelse fra institusjonens leder.

Bruk Dikus standardbekreftelse for én deltaker eller standardbekreftelse for to deltakere for å dokumentere gjennomført besøk.

Bekreftelsen skal lastes opp som vedlegg til rapporten.Støtten fra Diku utbetales etter at sluttrapporten er blitt godkjent.

Mer informasjon

Ta gjerne kontakt med Diku gjennom epost-adressen erasmuspluss@diku.no dersom dere lurer på noe i forbindelse med denne utlysningen.