SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Frisøren klipper ung jente med lys langt hår

Sektorallianser

Sektorallianser er større partnerskapsprosjekter som skal styrke samarbeidet mellom fag- og yrkesopplæring (på videregående og/eller høyere nivå) og arbeidslivet. Hovedformålet med tiltaket er å bidra til at innholdet i yrkesfaglig utdanning svarer til utviklingen og kravene i arbeidslivet.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Sektorallianser

er større internasjonale partnerskapsprosjekter innrettet mot følgende områder i yrkesfaglig utdanning (videregående og/eller høyere nivå) og arbeidslivet:

 • mangler på bestemte ferdigheter i fag- og yrkesopplæring og arbeidslivet
 • identifisering av spesielle behov i arbeidsmarkedet
 • etterspørsel etter nye ferdigheter knyttet til bestemte yrker
 • forbedring av fag- og yrkesopplæringens respons til sektorspesifikke behov i arbeidslivet.

Både private og offentlige aktører i alle økonomiske sektorer kan delta i sektorallianser.

Sektorallianser setter fokus på blant annet digitale og «grønne» ferdigheter. I søknadsvurdering blir det lagt vekt på innovasjon og varig effekt utover prosjektperioden.

2019-utlysning: Fremdeles tre kategorier, men noen endringer

I 2019-utlysningen er det noen større endringer: I «Lot 1» blir «senter» (platforms) introdusert og i «Lot 3» er de utvalgte bransjer endret.

Sektorallianser er et sentralisert tiltak forvaltet av Europakommisjonen. Vi anbefaler at du leser Erasmus+ Programguide 2019 grundig, se lenke nederst på siden. Diku kan også bistå med råd og veiledning i søknadsprosessen.

«Lot 1»

«Lot 1» er sektorallianser til utvikling av yrkesfaglige fremragende sentre (platforms).

Det kan gis midler til utvikling av faglig innhold innenfor gitte fag der en kobler dette opp mot behov og strategi på lokalt og regionalt nivå, gjerne sammen med innovasjon. Utvikling av det faglige innholdet bør følge samme framgangsmåte og aktiviteter som er beskrevet under i Lot 2. Prosjektene fokuserer på samarbeid mellom ulike lokale, regionale og internasjonale partnere, hvor en kan samarbeide om etablering av innvasjonshub, demonstrasjonssentra, inkubatorer, forskning, rådgiving og mer.

Lot 1-prosjekter må ha minst åtte partnere fra minst fire programland. Minst tre partnere må være utdanningsinstitusjoner og tre fra industri/næring/bransjeorganisasjoner. Prosjektene kan vare i to år, og kan få innvilget maks 1 million euro i støtte. Totalbudsjettet er på 4 millioner euro.

«Lot 2»

«Lot 2» er sektorallianser for å designe og levere læreplaner innen europeisk fag- og yrkesopplæring

Design:

 • utvikling av læreplaner knyttet til identifiserte ferdighetsmangler innen fag- og yrkesopplæring
 • spesifisering av opplæringsinnhold for å møte EQF- og ECVET-krav (læringsutbytte)
 • integrering av arbeidspraksislæring i ny fag- og yrkesopplæring. Utvikling av entreprenørtankesett
 • anvendelse av EQUAVET-prinsippene for kvalitetssikring
 • integrering av digitale ferdigheter i læreplandesign
 • integrering av nye undervisnings- og læringsmetoder

Leveranse:

 • leveranse av europeiske læreplaner for spesifikke yrker basert på arbeidsmarkedsbehov
 • implementering av perioder med praksisbasert læring i læreplaner
 • implementering av nye undervisnings- og læringsmetoder som er tilpasset nye ferdigheter og spesielle målgrupper innenfor et bestemt yrke
 • godkjenning og autorisering av læringsutbytte ved implementering av ECVET prinsipper

Lot 2-prosjekter må ha minst åtte partnere fra minst fire programland. Minst tre partnere må være utdanningsinstitusjoner og tre fra industri/næring/bransjeorganisasjoner Prosjektene kan vare i to eller tre år. Maks støtte er henholdsvis 700.000 euro (2 år) og 1 million euro (3 år). Det er satt av totalt 3,5 million euro til LOT 2-prosjekter.

«Lot 3»

«Lot 3» handler om implementering av nye, strategiske tilnærminger (Blueprint) innenfor næringer med mål om for å forbedre og utvikle ferdigheter og kompetanse i næringene

Lot 3-prosjekter skal også utforme klare strategier og tiltak for å bøte på ferdighets- og kompetansemangler. Det er valgt ut seks pilotnæringer:

1. Batteries for electro-mobility
2. Bio-economy, new technologies & innovation in agriculture
3. Defence technologies
4. Digitalisation of the energy value chain
5. Energy-intensive industries/industrial symbiosis
6. Microelectronic manufacturing & design

Lot 3-prosjekter må ha minst 12 partnere som dekker minimum åtte programland. Fem av disse 12 må være bedrifter og/eller næringsaktører, og minst fem må være fra undervisningssektoren. Det er mulig å søke opp til 4.000.000 euro (4 år) og det vil bli valgt maks ett prosjekt fra hver av de seks sektorene. Totalbudsjettet er på 24 millioner euro.

Midler til prosjektetablering

Diku lyser ut midler til prosjektetablering knyttet til dette tiltaket. Utlysning for 2019 kommer trolig i løpet av februar.        

Søknad

Alle Erasmus+-søknadskjemaer er nå nettbaserte.

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+