SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Policy

Policy

Policy er et sentralisert, strategisk tiltak under Erasmus+, som retter seg mot større aktører og myndigheter.

Prestisjepris til Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet vant utdanningskvalitetsprisen 2018 med "Robotisering av læringsarena – operasjonalisering a...

Publisert: 14.11.2018

Søk midler nå

Midler til partnerskap og nettverk innen fag- og yrkesopplæring: Søknadsfrist 31. januar 2019 (se vedlegg nederst på siden).

Midler til nettverk og partnerskap som skal bidra til økt samarbeid innen fag- og yrkesopplæring på både videregående og høyere nivå. Opptil 800 000 midler per prosjekt.

Midler til europeiske samarbeidsprosjekter om sosial inkludering og felles verdier: Søknadsfrist 26. februar 2019 (se vedlegg nederst på siden).

Midler til enten å spre og/eller skalere opp god praksis (særlig fra lokalt nivå) på inkluderende læring og fremme av felles verdier, eller til å utvikle og implementere innovative metoder og praksis for å fremme inkluderende utdanning og felles verdier. Opptil 500 000 euro per prosjekt.

Om hovedtiltaket Policy

Policy er det tredje hovedtiltaket i Erasmus+. Policy er et overordnet, strategisk tiltak som skal legge til rette for og forsterke satsningene på utdanning og innovasjon i EU, slik som Europa 2020 og den europeiske ungdomsstrategien. Tiltaket inneholder en rekke virkemidler som i hovedsak kan deles inn i følgende tiltak:

Kunnskapsutvikling innenfor utdanning, opplæring og ungdom
 • Tematiske og nasjonale studier
 • Monitorering 
 • Større konferanser og seminar
 • Beste praksis
 • Utvikling av statistikk
Fremtidsrettede utdannings- og innovasjonstiltak
 • Støtte til eksisterende EU-tiltak som EQF og EU Skillspanorama
 • Kvalitetsutvikling
 • Utvikling av verktøy – særlig rettet mot yrkesfag
 • Ulike nettverk
Samarbeid med internasjonale organisasjoner
 • Støtte til dialogmøter mellom politikere, ulike organisasjoner, nettverk innenfor utdanningssektoren
 • Ulike former for samarbeid rettet mot land utenfor EU
Dialogmøter mellom ungdom og utdanningsaktører
 • For eksempel dialogmøter mellom politikere, NGOer og beslutningstakere

Søknadsbehandling

Policy er et sentralisert tiltak som forvaltes av Europakommisjonen. Europakommisjonen behandler søknadene og utbetaler støtten, og godkjente prosjekter følges opp av The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Kontakt


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+