SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Russland

Russland

Noreg har i lang tid hatt tette relasjonar til vår store nabo i aust, og det finst ei rekkje verkemiddel for utdanningssamarbeid med Russland. For å få til gode samarbeid, er det viktig å kjenne til dei store endringane som russisk høgare utdanning no går gjennom.

Strategi for utdannings- og forskningssamarbeid 2016-2020

Norges strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika, "Panorama", tydeliggjør overordnede prioriteringer, introduserer tiltak og gir et samlet bilde av forutsetninger, rammer og særlig vektlagte områder for samarbeid med hvert enkelt land.

Overordnede prioriteringer

Samarbeid skal baseres på kvalitet, relevans, gjensidighet og langsiktighet, og bygge opp under følgende overordnede prioriteringer:

 • Samspill mellom høyere utdannings- og forskningssamarbeid
 • Koblinger til arbeids- og næringsliv
 • Studentmobilitet
 • Samspill mellom bilateralt og multilateralt samarbeid

På tiltakssiden ønsker regjeringen å

 • utvikle fleksible økonomiske virkemidler for institusjonelt samarbeid og mobilitet.
 • tilrettelegge for bedre samordning mellom norske aktører og en styrking av utenrikstjenestens innsats.
 • tilrettelegge for økt kunnskap og mer tilgjengelig informasjon til institusjoner, fagmiljøer og studenter.

Hovedpunkter for Russland

I tillegg til de generelle prioriteringene er det for samarbeid med Russland i perioden 2016-2020 særlig viktig å:

 • videreføre de gode samarbeidsrelasjonene som er etablert innen høyere utdanning og forskning som et ledd i Norges langsiktige nordområdepolitikk og i forholdet til Russland generelt.
 • videreføre forskningssamarbeid på områder av strategisk interesse for norske fagmiljøer og institusjoner med særlig vekt på tematiske områder fremhevet i Forskningsrådets veikart for Russland (som polar, marin, petroleum, samfunn og humaniora, helse, kjernefysikk, romforskning, nanoteknologi, akvakultur og marin teknologi).
 • tilrettelegge for god gjensidig utveksling av studenter, forskere og administrativt ansatte som et ledd i det faglige samarbeidet mellom norske og russiske institusjoner.
 • utnytte muligheter for samarbeid med relevante russiske fagmiljøer og institusjoner gjennom multilaterale arenaer, med særlig vekt på Horisont 2020 og Erasmus+.
 • bruke Bologna-prosessen for å bedre rammevilkårene for høyere utdanningssamarbeid med Russland.

Strategien "Panorama" kan lastes ned i sin helhet her.

Panorama. Strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (2016-2020)

  

Oppdatert oktober 2015.

Kontakt

Herdis Kolle

Bård Hekland

Sjå også under kvart enkelt program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovudstad: Moskva
 Innbyggjarar: 143 mill.
 BNP pr. innbyggjar: $14 200

.......................................................

Rapport om høgare utdanning i Russland

SIU-rapport 04/2014: Samarbeid med Russland i høgare utdanning

Last ned PDF:
Samarbeid med Russland i høgare utdanning – Føresetnader, utfordringar og mogelegheiter (2014)

.......................................................
   

Prosjekt med Russland

Prosjekt ikon

Her finn du alle SIU-prosjekt som involverer norske og russiske deltakarar.

.......................................................

Nordisk-russisk samarbeid

Nordisk-russisk samarbeid ved HiOA

Foto: Siri Ø. Eriksen

De krysser landegrenser for å lære om mangfold