SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kartutsnitt Kina

Kina

Kina satser sterkt på forskning og høyere utdanning, og kineserne er en av de største gruppene utenlandske studenter i mange land - deriblant Norge. Kina er også en viktig handelspartner. 

Strategi for utdannings- og forskningssamarbeid 2016-2020

Norges strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika, "Panorama", tydeliggjør overordnede prioriteringer, introduserer tiltak og gir et samlet bilde av forutsetninger, rammer og særlig vektlagte områder for samarbeid med hvert enkelt land.

Overordnede prioriteringer

Samarbeid skal baseres på kvalitet, relevans, gjensidighet og langsiktighet, og bygge opp under følgende overordnede prioriteringer:

 • Samspill mellom høyere utdannings- og forskningssamarbeid
 • Koblinger til arbeids- og næringsliv
 • Studentmobilitet
 • Samspill mellom bilateralt og multilateralt samarbeid

På tiltakssiden ønsker regjeringen å

 • utvikle fleksible økonomiske virkemidler for institusjonelt samarbeid og mobilitet.
 • tilrettelegge for bedre samordning mellom norske aktører og en styrking av utenrikstjenestens innsats.
 • tilrettelegge for økt kunnskap og mer tilgjengelig informasjon til institusjoner, fagmiljøer og studenter.

Hovedpunkter for Kina

I tillegg til de generelle prioriteringene er det for samarbeid med Kina i perioden 2016-2020 særlig viktig å:

 • styrke kontakt på myndighetsnivå om oppfølging av gjeldende avtaler om samarbeid innen høyere utdanning og forskning.
 • videreutvikle dagens forskningssamarbeid på områder av strategisk interesse for norske fagmiljøer og institusjoner, med særlig vekt på tematiske områder fremhevet i Forskningsrådets veikart for Kina (som klima, miljø og miljøteknologi, energi, havbruk, landbruk, polarforskning samt samfunnsfag og humaniora).
 • tilrettelegge for økt gjensidig studentutveksling mellom norske og kinesiske institusjoner som et ledd i videreutviklingen av et bredere faglig samarbeid.
 • utnytte muligheter for samarbeid med relevante kinesiske fagmiljøer og institusjoner gjennom multilaterale arenaer, med særlig vekt på EU-programmene Horisont 2020 og Erasmus+.

Strategien "Panorama" kan lastes ned i sin helhet her.

Panorama. Strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (2016-2020)

  

Oppdatert oktober 2015.

Kontakt

Torill Iversen Wanvik 

Margrete Søvik 

Se også under det enkelte program for kontaktinformasjon.

.......................................................

Hovedstad: Beijing
Innbyggere: 1371 millioner
BNP pr. innbygger: $7,924 
(World Bank 2015

.......................................................

Veikart for forsknings- og  utdanningssamarbeid med Kina 2018-2020.

Dette veikartet oppsummerer status for forsknings- og utdanningssamarbeidet med Kina  og hvilke temaer som er særlig aktuelle for samarbeid i årene fremover. 

Veikart for forsknings- og  utdanningssamarbeid med Kina 2018-2020 (PDF).

.......................................................

SIU-publikasjoner om høyere utdanning i Kina

Omslag rapportserie

  

Chinese Higher Education: Reforms and Tendencies

.

 

Omslag rapport Kina

Landrapport Kina

.......................................................

Prosjekt med Kina

Prosjekt ikon


Her finner du SIU-prosjekt som involverer norske og kinesiske deltakere.

.......................................................

Eg kjenner meg avslappa

Intervju med norske og kinesiske studentar og tilsette.

 

To år på Kinas beste universitet

Intervju med professor Thorbjørn Larsen som var ansatt ved Tsinghua-universitetet i Beijing.