SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Barn i skoleklasse synger i kor

Internasjonal mobilitet i grunnopplæringen 2014

SIU har de siste årene utgitt en samlet publikasjon for mobilitet i grunnopplæringen og høyere utdanning. For 2014 har vi valgt å presentere mobilitetstallene på SIUs nettsider. Disse sidene dekker grunnopplæringen. Bakgrunnen for dette er å kunne tilby informasjon som er mer direkte rettet mot ulike målgrupper. 

India: Potensiale for samarbeid

 Ein ny SIU-rapport gjev grunnlag for å tru at det er eit potensiale for auka utdanningssamarbeid mellom Noreg o...

Publisert: 24.10.2017

Utveksling i videregående skole gjennom Lånekassen

Lånekassens tall for utvekslingselever i VG2 viser fortsatt økning for skoleåret 2013-14. 

Figuren nedenfor viser tydelig den veksten som har vært i denne ordningen, fra rundt 500 elever i år 2000 til 2385 i 2014. De siste 10 årene har over 17 000 norske VG2 elever vært på utveksling i et annet land. Med utgangspunkt i dagens tall vil langt over 20 000 elever få internasjonal erfaring de neste 10 årene. Retten til støtte fra lånekassen til utveksling i VG2 er det klart viktigste virkemidlet for elevmobilitet j grunnopplæringen. Lånekasseordningen er derfor en svært viktig faktor for/bidrag til internasjonalisering av norske elever og norsk utdanning.

Utvekslingselever med støtte fra Lånekassen

Det er i midlertidig ikke gitt at den veksten vi har sett de siste 15 årene vil fortsette. Utvekslingsorganisasjonene har i sin kommunikasjon med SIU meldt om en klar nedgang i antall utreisende elever for 2014/15. Foreløpige tall fra Lånekassen og tall fra utvekslingsorganisasjonene tyder på en nedgang på om lag 250 elever.

Utvekslingsorganisasjonene forklarer nedgangen med det som har blitt oppfattet som innstramninger i praktisering av opplæringsforskriften, blant annet at kravet til andre fremmedspråk har blitt presisert til å gjelde også for utvekslingselever. Samtidig peker flere utvekslingsorganisasjoner på store forskjeller i hvordan det tilrettelegges for og informeres om muligheten for elevutveksling i VG2. Varierende kjennskap til denne ordningen i skolenes rådgivningstjeneste og ulik praksis i fylkeskommunene når det gjelder blant annet forhåndstilsagn om godkjenning av utvekslingsåret og tilrettelegging for eleven ved hjemkomst trekkes frem som mulige forklaringer. 

Til hvilke land reiser norske utvekslingselever

USA er fortsatt det klart mest populære landet for norske utvekslingselever. Over dobbelt så mange elever drar til USA som til Storbritannia. Utveksling til USA skjer også først og fremst gjennom utvekslingsorganisasjonene, mens den største andelen av utveksling til Storbritannia skjer gjennom utvekslingsavtaler på skole- eller fylkesnivå (295 mot 172 gjennom utvekslingsorganisasjon). Dette innebærer at det er en skole eller et fylke som har avtale om utveksling av grupper med elever og i noen tilfeller hele klasser. 

Australia klatrer fra fjerdeplass til tredje på listen og ligger nå foran Tyskland. Deretter følger Canada, Frankrike, Spania og New Zealand. Litt lengre ned på listen ser vi en tydelig nedgang for antall elever som reiser Italia, mens flere reiser til Japan, Brasil og Russland. Nytt land på listen i 2014 er Marokko, som hele 12 norske elever drar.

Mest populære land for norske utvekslingselever

En rekke elever har en såkalt ungdomsrett og får støtte til videregående opplæring i utlandet. I Norden gis det støtte til all godkjente utdanninger og i resten av verden gis det støtte etter bestemte unntak fra hovedregelen om at det ikke gis støtte til videregående skole i utlandet. En stor del av elevene bruker ungdomsretten til å ta videregående opplæring i et annet nordisk land. I de nordiske landene er det gjensidig fri tilgang til å ta utdanning på videregående nivå mellom de nordiske landene. I 2014 registrerte Lånekassen 208 elever i Sverige, 19 i Danmark og fem i Finland. 

For Frankrike er det hele 79 elever med ungdomsrett som føres i denne statistikken. Dette er elever som reiser ut og gjennomfører hele videregående skole ved et fransk gymnas og via statlige avtaler. Tilsvarende er det 65 elever med støtte fra Lånekassen som går på ulike norske skoler i Spania.

Legger vi sammen elevene med ungdomsrett og de som reiser på utveksling gjennom utvekslingsorganisasjon og avtale, endres rangeringen i tabellen over.  Sverige er da tredje største mottakerland med 208 norske elever. Mens Frankrike blir fjerde største mottakerland med 126 norske elever i Frankrike.

Hele tidsserien over land norske VG2 elever reiser til og tilsvarende tall for elever som tar videregående i utlandet med ungdomsrett for 2013-14 ligger som nedlastbare filer på www.siu.no/data

Store fylkesvise forskjeller

Figuren under viser en relativ fordeling av utvekslingselever per fylke. Fordelingen er basert på samlet antall utvekslingselever per fylke siste år (2013-14) delt på totalt antall elever i videregående opplæring i fylket (elevtall for 2013, SSB). Antallet utvekslingselever per tusen elever i hvert fylke har holdt seg relativt stabilt, og også fylkenes plassering i forhold til hverandre er ganske lik fra år til år (de siste tre årene). Nytt for 2013-14 er at det ikke lenger er Oslo, men Troms som topper listen,. Troms har en tydelig økning i absolutte tall fra 104 utvekslingselever i 2013 til 135 i 2014, samtidig som elevtallet i VGO i Troms går noe ned fra 2012 til 2013 (SSB, elevtall for 2012 og 2013). Sammenstillingen av fylker viser samtidig store forskjeller mellom fylkene på topp og bunn. Dette var også noe SIU fremhevet i mobilitetsrapporten for 2013. Som nevnt innledningsvis utnyttes altså lånekassens ordning svært forskjellig av elever i de ulike fylkene. 

Fylkesoversikt utvekslingselever VG2, per 1000 elev i fylket

Utvekslingselever til Norge

Antallet for innreisende utvekslingselever til Norge ligger stabilt  på rundt 250 elever. Tyskland og Italia oppgis som de landene som sender flest elever til Norge. Her har imidlertid ikke SIU tall som gjør at det går å si noe bestemt om volumet. Gruppen med innreisende utvekslingselever er en gruppe vi vet relativt lite om. Dette reiser noen interessante spørsmål.

Det har vist seg vanskelig å få tak i konkrete tall over hvor mange og hvilke land utvekslingselever i Norge kommer fra og hvor i Norge de befinner seg. Vi vet derfor også lite om hvordan tilrettelegges det for innreisende elever med tanke på veiledning, undervisningsspråk og eventuell særskilt norskundervisning. Betydningen av innreisende utvekslingselever er presisert i forskriften for godkjenning for utdanningsstøtte gjennom lånekassen. Der er det forskriftsfestet at utvekslingsorganisasjonene skal tilrettelegge for å ta i mot innreisende utvekslingselever til Norge. 

SIU ser flere gode grunner til at det bør finnes bedre statistikkmateriale og kunnskap om gruppen med innreisende elever. Dette kan for eksempel gjøres ved at fylkeskommunene pålegges å rapportere tall for utenlandske elever, eller at utvekslingsorganisasjonene pålegges å rapporterte mer detaljert enn det som allerede gjøres frivillig i dag. 

Kontakt

Stig Pedersen
Carl Endre Espeland
Frank Arild Krohn

Statistikk om mobilitet

Er du interessert i flere tall om internasjonal elev og lærlingemobilitet til og fra Norge? Vi har samlet statistikk om internasjonal mobilitet i grunnopplæringen her.


Mobilitetsrapporter