Du benytter en eldre versjon av Internet Explorer. For optimal brukeropplevelse anbefaler vi deg å oppgradere til en nyere versjon eller bytte nettleser.
Leonardo videreutvikling

Leonardo videreutvikling

Har du fått støtte til et videreutviklingsprosjekt gjennom Leonardi da Vinci-programmet finner du mer informasjon her.

Rapportering

I et Leonardo videreutviklingsprosjekt skal det leveres to rapporter: midtveisrapport og sluttrapport. Kravene til rapportering er fastlagt av EU-kommisjonen og nedfelt i kontrakten mellom prosjektkoordinator og SIU som nasjonalkontor for Leonardo-programmet. I tillegg til dette skrivet finner dere utfyllende informasjon om rapportering i kontrakten og i prosjekthåndboken punkt 1.4.

Maler for rapporteringsdokumentene blir utarbeidet av EU-kommisjonen, og blir lagt under vedlegg og lenker på denne siden.

Under følger en beskrivelse av kravene til rapportene, men først viktig informasjon som omfatter innsendelse av rapportene:

 • Både den beskrivende delen og de økonomiske delene av rapportene skal signeres av den som har fullmakt til å signere på vegne av koordinatororganisasjonen
 • Rapportene skal sendes inn både elektronisk, den beskrivende delen online, de økonomiske delene per e-post, og i signert papirversjon, poststemplet senest den dagen rapporteringsfristen går ut

Midtveisrapport

Ved midtveisrapportering skal det rapporteres fra hele det første året i prosjektperioden. Det vil si fra oppstartsdato til det er gått ett år. Midtveisrapporten skal sendes inn innen 60 dager etter at rapporteringsfasen er gått ut, det vil si ett år + 60 dager.

Midtveisrapporten består av en beskrivende del og en økonomisk del. Det elektroniske skjemaet for den beskrivende delen får dere tilsendt fra SIU. Den økonomiske delen, Tabell 1, finner dere under vedlegg nederst på denne siden.

Vedlegg til midtveisrapport

Dokumentasjon som skal legges ved den beskrivende delen av rapporten:

 • Kopi av alle partnerkontrakter hvis ikke sendt inn tidligere
 • Kopi av møtereferater
 • Eventuelle produkter/resultater fra prosjektet som er ferdigstilt i løpet av det første året.

Dokumentasjon som skal legges ved den økonomiske delen av rapporten:

 • Debetoppgaver på alle transaksjoner til partnerne
 • Underkontrakter (subcontracts) med tilhørende dokumentasjon av anbudsrunder (ved beløp over 12.500 euro) og tilhørende faktura

Evaluering av interimrapport

Midtveisrapporten evalueres av to evaluatorer ved SIU. Både den beskrivende og den økonomiske delen er gjenstand for vurdering, og rapporten evalueres med utgangspunkt i et evalueringsskjema utarbeidet av EU-kommisjonen. Resultatet av evalueringen danner grunnlag for utbetaling av andre del av prosjektstøtten.

Sluttrapport

Ved sluttrapportering skal det rapporteres fra hele prosjektperioden. Sluttrapporten skal sendes inn innen 60 dager etter sluttdato for prosjektperioden.

Sluttrapporten består av en beskrivende del og to økonomisk deler. Det elektroniske skjemaet for den beskrivende delen får dere tilsendt fra SIU i form av en elektronisk link. De økonomiske delene, Tabell 1 og 2, finner dere under vedlegg nederst på denne siden. Tabell 1 skal fylles ut av prosjektkoordinator, og tabell 2 skal fylles ut og signeres av hver prosjektpartner.

Vedlegg til sluttrapport

Dokumentasjon som skal legges ved den beskrivende delen av rapporten:

 • Ferdigstilte produkter/resultater fra hele prosjektperioden
 • Kopi av møtereferater

Dokumentasjon som skal legges ved den økonomiske delen av rapporten:

 • Utfylt og signert Tabell 2 for alle partnerne
 • Debetoppgaver på alle transaksjoner til partnerne
 • Underkontrakter (subcontracts) med tilhørende dokumentasjon av anbudsrunder (hvis en underkontrakt er på over 12.500 euro) og tilhørende faktura

Evaluering av sluttrapport

Sluttrapporten evalueres av en ekstern faglig evaluator i tillegg til to interne evaluatorer ved SIU. Både den beskrivende og den økonomiske delen er gjenstand for vurdering, og rapporten evalueres med utgangspunkt i to evalueringsskjemaer utarbeidet av EU-kommisjonen. Det samlede resultatet av evalueringen danner grunnlag for sluttutbetalingen.

Vedlegg og lenker


For å lese PDF-dokumenter trenger du Adobe Reader. Last ned denne her.

Lukk vindu

Grunnskole og barnehage

Videregående opplæring

Høyere utdanning

Voksnes læring

Fagskole